Στόχοι

Σκοπός

H Ελληνική Ομάδα Εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα (ODWG-EL) η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)παρεμβαίνει δημοσίως για την αξιοποίηση τους στη δημόσια διοίκηση, την επιχειρηματικότητα και την έρευνα και την καινοτομία.

Συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο από την Κοινωνία των πολιτών, τις Επιχειρήσεις, τον Δημόσιος Τομέας και την Ερευνητική Κοινότητα (Online Δήλωση Συμμετοχής).

Oι συναντήσεις της ομάδας διοργανώνονται τόσο σε φυσικό όσο και σε διαδικτυακό επίπεδο. (Πρόγραμμα Συναντήσεων).

Γιατί Ανοιχτά Δεδομένα;

Η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότερες χώρες μέσα στο 2012 έθεσαν τα Ανοιχτά Δεδομένα ως προτεραιότητα στη ψηφιακή στρατηγική τους. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι το συνολικό όφελος από την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα ανέρχεται στα 140 δις ευρώ σε ετήσια βάση και έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζει την πανευρωπαϊκή πύλη δεδομένων.  Στην ίδια γραμμή βρίσκονται και οι επενδύσεις στα Ανοιχτά Δεδομένα όλων σχεδόν των διεθνών οργανισμών (πχ http://data.worldbank.org/).   Τα οφέλη από τα Ανοιχτά Δεδομένα οικοδομούνται πάνω στο Ανοιχτό Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα και σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες της τρίτης γενιάς του Διαδικτύου (Web 3.0) έχουν ήδη αρχίσει να απελευθερώνουν τη θετική επίδραση τους πάνω στην καινοτομία.  Στην Ελλάδα τα πρώτα βήματα έγιναν με τα Ανοιχτά Δεδομένα που παρέχει η ΔΙΑΥΓΕΙΑ και η πύλη γεωγραφικών δεδομένων geodata.gov.gr.

Σήμερα, για να καταφέρουμε να κεφαλαιοποιήσουμε τη διεθνή δυναμική θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποια είναι τα χρησιμότερα δεδομένα και με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η ανοιχτή διάθεσή τους. Οι σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες (πχ PSI) και οι αναπτυσσόμενες τεχνολογίες είναι θέμα χρόνου να μας οδηγήσουν σε ριζικές αλλαγές, τόσο στο οργανωτικό μοντέλο του δημόσιου τομέα, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Μολονότι υπάρχει το βασικό θεσμικό πλαίσιο για το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων, ιδίως οι Ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση δημοσίων δεδομένων και ο 3979/2011 για την κοινοχρησία και διάθεση ανοιχτών δημοσίων δεδομένων, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις εκκρεμούν. Επιπλέον, συχνά εμφανίζεται το πρόβλημα της τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αντί να προτρέπει σε σύννομες λύσεις που επιτρέπουν όμως την περαιτέρω χρήση δημοσίων δεδομένων (π.χ. μέσα από διαδικασίες ανωνυμοποίησης) οδηγεί σε ουσιαστική ακύρωση της σχετικής νομοθεσίας για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας.

Για να μην τεθούμε εξαρχής εκτός μάχης, και για άλλη μια φορά αναγκαστούμε να ακολουθούμε εκ των υστέρων τις εξελίξεις, θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσουμε ένα ελάχιστο βοηθητικό πλαίσιο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους δημόσιους φορείς. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι απλό, περιεκτικό και θα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από την τεχνολογική, την οργανωτική και την επιχειρηματική επιλογή.  Αυτός είναι από τη φύση του ένας πολύπλοκος στόχος και για να επιτευχθεί, απαιτεί ενθουσιασμό, δέσμευση και το συνδυασμό ποικίλων επιστημονικών και πρακτικών προσεγγίσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.