ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανάλυση μεθοδολογιών για χρήση του Διαδικτύου στη συλλογή στατιστικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας

statistics_word_cloud Τα μέλη επιστημονική ομάδας της ΕΕΛΛΑΚ που εργάστηκαν στο έργο της Eurostat ήταν: ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθέριος Αγγελής, ο Δρ. Μιχάλης Βαφόπουλος, ο Δρ. Δημήτριος Καλογεράς και ο Δρ. Θανάσης Πρίφτης.

Ο σκοπός του έργου ήταν να αξιολογήσει τη δυνατότητα της χρήσης σύγχρονων και προηγμένων μεθοδολογιών και δεικτών για τη συλλογή στατιστικών μέτρων υψηλής ποιότητας από μη-παραδοσιακές πηγές δεδομένων όπως το διαδίκτυο και διάφορες πηγές μεγάλων δεδομένων (Big Data). Στην πορεία του έργου ακολουθήθηκαν οι πιο σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και τα πρότυπα ποιότητας της Eurostat.

Η ομάδα της ΕΕΛΛΑΚ είχε πολλαπλό ρόλο στο έργο με ουσιαστική συμβολή στις εξής ενότητες:

(1) επιστημονική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, των πηγών δεδομένων και των διαθέσιμων εργαλείων συλλογής δεδομένων από το διαδίκτυο,

(2) μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με: τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν για το διαδίκτυο ως πηγή δεδομένων, τις μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή δεδομένων από το διαδίκτυο και τη χρήσης αποθηκών μεγάλων δεδομένων,

(3) μελέτη ισορροπίας κόστους – οφέλους,

(4) μελέτη νομικών θεμάτων και κοινωνικοπολιτικής αποδοχής των νέων μεθόδων,

(5) προσαρμογή λογισμικού και ανάπτυξη λογισμικού συλλογής δεδομένων από το διαδίκτυο και

(6) γενικά συμβουλευτική υποστήριξη σε τεχνικά ζητήματα εντοπισμού, εξαγωγής και συλλογής δεδομένων.

Η ομάδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ είχε επίσης ουσιαστικό ρόλο στην διεξαγωγή πιλοτικής μελέτης κατά την οποία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν δεδομένα αφενός από χρήστες διαδικτύου και αφετέρου από ιστοσελίδες εταιρειών.

Τα αποτελέσματα του έργου έχουν δημοσιευτεί ως εκτεταμένη τεχνική μελέτη από την Eurostat στη σελίδα https://ec.europa.eu/eurostat/ . Η συμβολή των μελών της ομάδας της ΕΕΛΛΑΚ έχει καταγραφεί στα παραδοτέα D1.a και D1.b (Definition of Internet databased indicators Part I και Part II), στο D2 (Results of the feasibility analysis) και στο D3 (Results of the testing of the two methods) τα οποία αποτελούν κεφάλαια της μελέτης και όπου τα μέλη της ομάδας της ΕΕΛΛΑΚ εμφανίζονται ως συν-συγγραφείς.

Συνολικά, η μελέτη είναι πρωτοποριακή και αναδεικνύει τις δυνατότητες αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν στη συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο και στην αξιοποίησή τους με σκοπό την αντικατάσταση των παραδοσιακών ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται στις επίσημες στατιστικές έρευνες.

Πρόταση για μελλοντική έρευνα: ConceptualFrameworkInternetStatistics

 

Leave a Comment