ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η παρούσα Διαδικτυακή Πύλη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.Γε.Π.) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία Geospatial Enabling Technologies (GET).

Η υλοποίηση της Υ.Γε.Π. εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος είναι, πέρα από την επιταγή εναρμόνισης του Δήμου με την κοινοτική οδηγία INSPIRE, η υιοθέτηση αρχών ανοικτότητας και διαλειτουργικότητας στη διάθεση πληροφοριών.

Δεδομένα

Τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων έχουν παραχθεί και συντηρούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης με ίδιους πόρους με εξαίρεση τα πολεοδομικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης έργου. Η θέση των γεωχωρικών αντικειμένων, έχει ελεγχθεί με βάση και το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δήμου, το οποίο προέρχεται από τοπογραφική αποτύπωση (δύο τελευταία επίπεδα μεγέθυνσης) κλίμακας 1/1250 & 1/625. Η επικαιροποίηση του υποβάθρου γίνεται σύμφωνα με τα δεδομένα αποτύπωσης που παρέχει το Τμήμα Τοπογραφίας της Δ/νσης Δόμησης στο Τμήμα GIS και πάντα σε διάφορες χρονικές στιγμές, ανάλογα με την ζήτηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Στα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα χαρτογραφικά υπόβαθρα η θέση είναι ενδεικτική και μπορεί να αποκλίνει από την πραγματική.

Όροι

Τα δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ στο κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σύντομα, αναμένεται να τυποποιηθούν οι όροι πρόσβασης και χρήσης, με την εφαρμογή συγκεκριμένου αδειοδοτικού σχήματος στο σύνολο των πληροφοριών που παράγει και διαχειρίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Λογισμικά

Η ανάπτυξη τόσο της Διαδικτυακής Πύλης, όσο και της Υποδομής γενικότερα, βασίζεται σε Ελεύθερα Λογισμικά/Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), τα οποία είναι:

Λογισμικό

Άδεια

 GET SDI Portal

GNU General Public License Version 3

Geoserver

 GNU General Public License Version 2

GeoWebCache

GNU Lesser General Public License (LGPL)

PostgreSQL

 PostgreSQL License

PostGIS

 GNU General Public License Version 2

Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Θεσσαλονίκης( http://gis-ng.thessaloniki.gr/sdi/ ).

Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα προσφέρονται με άδεια χρήσης που καθορίζεται από τους παρόχους τους. Πιο συγκεκριμένα:

1. Το υπόβαθρο του Δήμου Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτυποποιημένη άδεια τύπου Β, που προήλθε από τη 2η συνάντηση της ΕΘΕΓ.

2. Για τα ψηφιακά υπόβαθρα Google Maps η άδεια χρήσης είναι: http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html

3. Για τα ψηφιακά υπόβαθρα OpenStreetMap η άδεια χρήσης είναι: http://opendatacommons.org/licenses/odbl/

4. Για τα ψηφιακά υπόβαθρα της Κτηματολόγιο Α.Ε.: Το σύνολο της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των συναφών δικαιωμάτων των διατιθέμενων γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων ανήκουν στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx

-.-

Leave a Comment