ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνεργασία ΕΕΛ/ΛΑΚ και διαΝΕΟσις για την προώθηση των ανοιχτών τεχνολογιών, δεδομένων και περιεχομένου

Στις 28openss Ιανουαρίου 2016 υπογράφηκε Προγραμματική Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ  της ΕΕΛ/ΛΑΚ και της διαΝΕΟσις. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο κ. Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις και ο κ. Σπινέλλης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Μέσα από την Προγραμματική Συμφωνία – Πλαίσιο Συνεργασίας, η οποία έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, στόχος είναι η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας και ειδικότερα:

 • η ενίσχυση τη διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο του δημόσιου τομέα, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων

 • η αύξηση της τεχνογνωσίας των Μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συμφωνείται να πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως:

 • Διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό

 • Συνεργασία για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό και την υλοποίηση αυτών

 • Συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 • Παροχή τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ανοιχτότητας

 • Συνεργασία για την εκπαίδευση οργανισμών σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου, προτύπων, λογισμικού, υλικού, δεδομένων και τεχνολογιών

 • Συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών ανοιχτών τεχνολογιών αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, υλικού, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών

 • Διενέργεια Hackathons, editathons και challenges για την ενίσχυση της καινοτομίας στο χώρο του δημόσιου τομέα, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων

 • Τη χρήση wikis και άλλων πληθοποριστικών πλατφορμών

 • Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης και δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών

Η υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Συμφωνίας είναι η αρχή μιας συνεργασίας των δύο φορέων ώστε να ενισχυθεί μέσα από δράσεις η ανοιχτότητα.

Με την ανοιχτότητα προωθείται η διαφάνεια, ενισχύεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, ανθίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις, διευκολύνεται η πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών του δημοσίου τομέα.

Ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου συνεργασίας βρίσκεται εδώ.

Leave a Comment