ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

HELIX, η Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων

Το HELIX, η Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων, είναι η εθνική ψηφιακή υποδομή για την υποστήριξη της έρευνας έντασης δεδομένων, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών διαμοιρασμού, ανακάλυψης, διαχείρισης, επεξεργασίας, ανάλυσης και διάθεσης  δεδομένων της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, με δι-επιστημονικό, κλιμακώσιμο και χαμηλού κόστους τρόπο.

Το HELIX προσφέρει τις υπηρεσίες του απευθείας προς τους χρήστες του ως μία αυτόνομη υπολογιστική υποδομή νέφους, για την υποστήριξη του διαμοιρασμού δεδομένων, της ανοικτής πρόσβασης, καθώς και του πειραματισμού με δεδομένα. Επιπλέον, είναι δομικό συστατικό του συνόλου των εθνικών Ερευνητικών Υποδομών, προσφέροντας κλιμακώσιμες και χαμηλού κόστους υπηρεσίες διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων για μεγάλες και ετερογενείς συλλογές επιστημονικών δεδομένων από πλήθος επιστημονικών περιοχών. Με τον τρόπο αυτό, το HELIX εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας, προστιθέμενη αξία, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εθνικών επενδύσεων.

Το HELIX είναι μία κοινή προσπάθεια του ΕΚ Αθηνά και του ΕΔΕΤ Α.Ε., έχοντας αναλάβει τον επίσημο ρόλο της υποστήριξης της διεπιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης έντασης δεδομένων, της χάραξης και υλοποίησης εθνικών πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης, καθώς και της συνεισφοράς στην Οικονομία των Δεδομένων, του Ευρωπαικού και εθνικού οράματος για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη. Το HELIX υιοθετεί πλήρως τις αρχές της ανοικτότητας για την επιστημονική επικοινωνία και το διαμοιρασμό δεδομένων, εξασφαλίζοντας πως τα δεδομένα είναι αναζητήσιμα, διαθέσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα (FAIR).

Το HELIX είναι η μοναδική οριζόντια Ψηφιακή Υποδομή στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών, με ένα σχέδιο ανάπτυξης που εκτείνεται σε ορίζοντα σχεδόν δύο δεκαετιών. Σε ωρίμανση από το 2012, η Φάση 1 της υλοποίησης ξεκίνησε το 2018 και αποσκοπεί στην υλοποίηση των βασικών υποδομής τεχνολογίας και πολιτικής, στη συγκέντρωση της αρχικής κοινότητας χρηστών, καθώς και στην παράδοση επιλεγμένων πρότυπων υπηρεσιών. Η Φάση 2, που εκτιμάται πως θα ξεκινήσει το 2020, θα κλιμακώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες επεκτείνοντας την εμβέλειά τους σε περισσότερες επιστημονικές περιοχές, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη λειτουργία του HELIX ως Ψηφιακής Υποδομής και Βιομηχανικής Πλατφόρμας Δεδομένων.

Το HELIX χρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ που διατίθενται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Η Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων αξιοποιεί αποκλειστικά λογισμικό ανοικτού κώδικα που μπορεί να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε ή να επεκτείνετε και να μοιραστείτε. Το σύστημα είναι εγκατεστημένα στην εθνική υπολογιστική υποδομή νέφους Okeanos-Knossos και προσφέρει πρόσβαση στην υποδομή HPC ERMIS. Το σύνολο των προσφερόμενων δημοσιεύσεων προέρχονται από το OpenAIRE, καθώς και από εθνικά και ιδρυματικά αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης. Τα σύνολα δεδομένων προσφέρονται και δημοσιεύονται απευθείας από τους χρήστες, ή προέρχονται από ιδρυματικούς καταλόγους και αποθετήρια, καθώς και από καταλόγους δημόσιων δεδομένων ή ανοικτών συνεργατικών πρωτοβουλιών.

Μάθετε περισσότερα για το HELIX, πως μπορείτε να συμμετάσχετε, να δημοσιεύσετε δεδομένα, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Πηγή άρθρου: https://hellenicdataservice.gr/

Leave a Comment