ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ωριμότητα των Ανοιχτών Δεδομένων στην ΕΕ το 2020: Μια έκθεση του European Data Portal

Η αξιολόγηση της ωριμότητας ανοικτών δεδομένων είναι η ετήσια μελέτη του European Data Portal σχετικά με την ανάπτυξη στον τομέα των ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη.

Αυτή η έκθεση είναι η έκτη στη σειρά που ξεκίνησε το 2015 και αξιολογεί το επίπεδο ωριμότητας ανοικτών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ27) και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. Για πρώτη φορά το 2020, η έκθεση συμπεριέλαβε τις χώρες της «Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης» (ΑΕΣ: Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία), καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση.

Η αξιολόγηση μετρά την ωριμότητα σε τέσσερις διαστάσεις ανοιχτών δεδομένων:

 • πολιτική
 • αντίκτυπος
 • πύλη δεδομένων
 • και ποιότητα δεδομένων

Η αξιολόγηση του 2020 εντόπισε τις ακόλουθες τάσεις:

1. Απόδοση: η πανδημία COVID-19 τόνισε την πραγματική ανάγκη για δεδομένα

Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόμο προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα και τη διάθεσή τους, ώστε οι πολίτες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ξανά. Φέτος, οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στα επίπεδα ωριμότητας τους (βλέπε σχήμα 1). Οι βαθμολογίες έχουν αυξηθεί σε όλες τις διαστάσεις σε σύγκριση με πέρυσι. Μια συγκέντρωση χωρών στο υψηλότερο άκρο του φάσματος αποτελεσμάτων είναι επίσης σαφής. Το 2020 έδωσε επίσης νέα έμφαση στη σημασία της συστηματικής συλλογής και διάθεσης δεδομένων στο κοινό λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η ανάγκη ανταπόκρισης στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης οδήγησε πολλές χώρες να αρχίσουν να δημοσιεύουν σχετικά δεδομένα και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και πίνακες εργαλείων για να καταστήσουν τα δεδομένα πιο εύκολα κατανοητά και διορατικά.

2. Από την ποσότητα έως την ποιότητα: διασφάλιση διαλειτουργικότητας

Καθώς ωριμάζουν οι προτάσεις ανοιχτών δεδομένων των ευρωπαϊκών χωρών, η εστίαση έχει μετακινηθεί από την ποσότητα των δεδομένων που διατίθενται στην διασφάλιση της ποιότητας τους.

Επιπλέον, η ποιότητα δεν φαίνεται μεμονωμένα, αλλά ως ένας παράγοντας που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα: τη δυνατότητα συνεργασίας εντός των χωρών και των συνόρων διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων συστημάτων υπολογιστών. Αυτή η εστίαση επιτρέπει στους χρήστες να εξαγάγουν την αξία των δεδομένων και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να πραγματοποιήσουν τα οφέλη τους.

3. Από τη δημοσίευση έως τη δημιουργία αντίκτυπου:

Η δημιουργία θετικών επιπτώσεων στην κοινωνία και την οικονομία με τη δημοσίευση ανοιχτών δεδομένων ήταν πάντα ο απώτερος στόχος της ευρείας πολυετούς προσπάθειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μέτρηση του αντίκτυπου είναι μια πολύπλοκη εργασία και εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινή κατανόηση του πώς να το κάνουμε καλύτερα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εκτελούν με επιτυχία δραστηριότητες για να κατανοήσουν και να καταγράψουν το βαθμό στον οποίο επαναχρησιμοποιούνται τα ανοιχτά δεδομένα και πώς δημιουργείται η αξία, μέσω της συνεργασίας με κοινότητες χρηστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να βασιστεί σε αυτό, αναπτύσσοντας ένα κοινό πλαίσιο επιπτώσεων τα επόμενα χρόνια.

Εικόνα 1: Έκθεση ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων 2020

Συνολικές αθροιστικές βαθμολογίες 2020

Οι συνολικές αθροιστικές βαθμολογίες ωριμότητας δεδομένων της αξιολόγησης του 2020 παρουσιάζονται στη εικόνα 2 . Βασικά σημεία είναι:

 • Οι ευρωπαϊκές χώρες γίνονται πιο ώριμες. Η βαθμολογία ωριμότητας των χωρών συγκεντρώνεται περισσότερο στο υψηλότερο άκρο των αποτελεσμάτων.
 • Η μέση βαθμολογία ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων των χωρών της ΕΕ27 είναι 78%, (με αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2019)
 • Η Δανία για πρώτη φορά κατατάσσεται πρώτη στην αξιολόγηση του τρέχοντος έτους. Ενώ η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Γαλλία διατηρούν από το προηγούμενο έτος τη θέση τους στην τάση, η ομάδα των πρώτων επεκτείνεται στην Εσθονία, την Πολωνία και την Αυστρία.
 • Η μεγάλη πλειοψηφία (18) των κρατών μελών της ΕΕ27 βαθμολογείται άνω του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ27.
Εικόνα 2: Οι συνολικές βαθμολογίες ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων

Οι συστάδες ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων παρουσιάζονται στο σχήμα 3. Η αναφορά του 2020 περιλαμβάνει τα ίδια κριτήρια ομαδοποίησης του περασμένου έτους και κατηγοριοποιεί τις χώρες –από την υψηλή απόδοση έως τη χαμηλή απόδοση και αξιολογεί το επίπεδο ωριμότητας σε  τέσσερις τομείς: πολιτική, portals, αντίκτυπος και ποιότητα.

Εικόνα 3: Ομαδοποίηση των συμμετεχουσών χωρών στις 4 κατηγορίες ωριμότητας δεδομένων

Η μελέτη ομαδοποιεί τις χώρες σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες:

 • Οι ηγέτες – Trendsetters: έχουν εφαρμόσει μια προηγμένη πολιτική Ανοιχτών δεδομένων με εκτεταμένες λειτουργίες πύλης και εθνικούς μηχανισμούς συντονισμού σε όλους τους τομείς
 • Οι fast trackers: έχουν επιταχύνει σημαντικά το ταξίδι τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, έχοντας είτε μια πολιτική και μια πύλη που αναπτύσσεται ουσιαστικά, ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα μικρό αριθμό ελλείψεων
 • Οι followers: έχουν αναπτύξει με επιτυχία μια βασική πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα και έχουν φέρει πιο προηγμένα χαρακτηριστικά στις δικτυακές τους πύλες. Περιορισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την απελευθέρωση δεδομένων.
 • Οι αρχάριοι: βρίσκονται στα αρχικά στάδια του ταξιδιού τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, τόσο από την άποψη της ύπαρξης μιας πολιτικής Ανοιχτών δεδομένων, όσο και από τα χαρακτηριστικά στις πύλες ανοιχτών δεδομένων τους.

Η ομάδα των Trendsetters αποτελείται από 7 χώρες: Ενώ η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Γαλλία διατηρούν την θέση τους, η ομάδα επεκτείνεται με τη Δανία, την Εσθονία, την Πολωνία και την Αυστρία.

Η ομάδα των fast-trackers αποτελείται από 13 χώρες και είναι η μεγαλύτερη ομάδα των τεσσάρων ομάδων (σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα – διαβάστε τη πλήρη αναφορά εδώ)

Το μέσο επίπεδο ωριμότητας των ΕΕ27 για καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες- Εικόνα 4
 • Η πολιτική είναι η πιο ώριμη διάσταση ανοιχτών δεδομένων με μέσο όρο 85%.
 • Οι εθνικές πύλες δεδομένων παρουσιάζουν και αυτές βελτίωση με μέση ωριμότητα 79%.
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας 76% στην ποιότητα δείχνει ότι υπήρξαν μεγάλες βελτιώσεις στην εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και των μεταδεδομένων. Αυτό επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια στρατηγική προσέγγιση για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της επαναχρησιμοποίησης ανοιχτών δεδομένων και του αντίκτυπου που δημιουργεί

Στο dashboard μπορείτε να δείτε την πρόοδο και τη θέση της κάθε χώρας.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ

Leave a Comment