ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δείκτες για την εκτίμηση  του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων: Μια μελέτη του data.europa.eu

Ο αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο ενδιαφέροντος, με μελέτες που στοχεύουν να ποσοτικοποιήσουν τη συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία. Ωστόσο, η συνολική κατανόηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων παρέμεινε άπιαστη, με αποτέλεσμα μια πρόσφατη μελέτη να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός σαφούς ορισμού του αντίκτυπου, ενσωματώνοντας δομημένες μεθόδους και δείκτες. Αυτή η μελέτη τονίζει ότι ο σαφής καθορισμός του τι μετράται είναι απαραίτητος για την ακριβή αξιολόγηση του πραγματικού αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων.

Σχεδιασμένη γύρω από την αλυσίδα αξίας ανοιχτών δεδομένων, η αναφορά «Δείκτες για μια Εκτίμηση του Αντικτύπου των  Ανοικτών Δεδομένων εξετάζει πώς τα ανοιχτά δεδομένα μετατρέπονται σταδιακά σε ένα ολοένα και πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία. Κατηγοριοποιώντας τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τα ανοιχτά δεδομένα σε εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις, η έκθεση παρέχει μια λεπτομερή εικόνα των πολλών τρόπων με τους οποίους τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν διάφορες πτυχές της κοινωνίας.

Η αναφορά ορίζει πολλούς δείκτες που ταιριάζουν με τα ανοιχτά δεδομένα διαδρομής που περνούν στην αλυσίδα αξίας, από ένα μη επεξεργασμένο σύνολο δεδομένων έως μια περίπτωση επαναχρησιμοποίησης. Δραστηριότητες όπως η επισκεψιμότητα σε μια πύλη ανοιχτών δεδομένων ή η δημοσίευση περιπτώσεων επαναχρησιμοποίησης μπορούν να μετατραπούν σε μετρήσεις που υποδεικνύουν την επαναχρησιμοποίηση και τον αντίκτυπο των ανοιχτών δεδομένων. Ωστόσο, η έκθεση αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω επικύρωση και δοκιμή τέτοιων μετρήσεων για την πλήρη κατανόηση της προγνωστικής τους ισχύος.

Τελικά, η έκθεση προσφέρει έναν οδικό χάρτη για την πλοήγηση στη σύνθετη προσπάθεια μέτρησης του αντίκτυπου που δημιουργείται από τα ανοιχτά δεδομένα, παρέχοντας πολύτιμη καθοδήγηση σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και επαγγελματίες που επιδιώκουν να κατανοήσουν το πλήρες δυναμικό των ανοιχτών δεδομένων. Διαβάστε την πλήρη Έκθεση στο data.europa.eu.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment