ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ΕΕΛΛΑΚ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, με στόχο την υποστήριξη του Υπουργείου στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τα ανοιχτά δεδομένα και την αποτελεσματική και συστηματική συνεργασία σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και οργανωτικών υπηρεσιών.

Σκοπός της συνεργασίας αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για τα ανοιχτά δεδομένα που θα στοχεύει στον σχεδιασμό και υλοποίηση βιώσιμων παρεμβάσεων για προώθηση της ανοιχτής έρευνας, τη διαφανή λειτουργία του κράτους και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προώθηση της καινοτομίας. Η συνεργασία εστιάζει στην αξιοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών καινοτομιών στα ανοιχτά δεδομένα, στον προσδιορισμό προτύπων και κανόνων για τη διαχείριση και διάθεση των δεδομένων από κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα και στην εξασφάλιση σημασιολογικής και τεχνικής διαλειτουργικότητας συστημάτων του Δημοσίου για την ανταλλαγή δεδομένων.

Επίσης, η συνεργασία θα εστιάσει στην υποστήριξη του Υπουργείου στην έγκαιρη κατάρτιση του Μοντέλου Διακυβέρνησης των ανοικτών Δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και η ΕΕΛΛΑΚ αναλαμβάνει να προτείνει προσχέδιο για το Μοντέλο Διακυβέρνησης των ανοιχτών δεδομένων και να παρέχει υπηρεσίες τεχνικού χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν τα ανοιχτά δεδομένα και τον σχεδιασμό, υλοποίηση, παρουσίαση και διάχυσή τους σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΕΛΛΑΚ θα παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με τη μεθοδολογία, τα κριτήρια και τα πρότυπα που διέπουν τα ανοικτά δεδομένα και για την αμοιβαία παροχή των υποδομών και των εργαλείων που διαθέτει. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη σειρά του θα παρέχει τις κατευθύνσεις σχετικά με μελέτες για τη συνεχή αναβάθμιση της εθνικής πύλης Ανοιχτών Δεδομένων (data.gov.gr).

Τέλος, η ΕΕΛΛΑΚ θα συντάξει οδηγό για την προετοιμασία και διάθεση ανοιχτών δεδομένων προτείνοντας εργαλεία ανοιχτού λογισμικού που συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση ενώ θα αξιοποιήσει τους πόρους και το δίκτυό της για τις αναγκαίες δράσεις εκπαίδευσης, διάχυσης γνώσης, προώθησης της διάθεσης ανοικτών δεδομένων και δημοσιότητας και θα διαθέσει το σχετικό εκπαιδευτικό-ενημερωτικό υλικό που θα δημιουργηθεί προς επανάχρηση με ανοιχτή άδεια.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Leave a Comment