ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σε λειτουργία η πύλη ανοικτών δεδομένων (#open #data portal) της Τράπεζας της Ελλάδος

Το opendata.bankofgreece.gr αποτελεί την Πύλη Ανοικτών Δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέσω της πύλης διατίθενται στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό στατιστικά σύνολα δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή. Η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει διεθνών προτύπων για ανοικτά δεδομένα.

Ειδικότερα, το opendata.bankofgreece.gr χρησιμοποιεί

  1. το πρότυπο μεταδεδομένων DCAT-AP
  2. τo πρότυπο iso-639-1 για τη Γλώσσα
  3. τo πρότυπο λεξιλόγιο (vocabulary) http://purl.org/cld/freq/ για την Περιοδικότητα, η οποία έχει τις τιμές: Μηνιαία, Τριμηνιαία, Εξαμηνιαία και Ετήσια
  4. το πρότυπο σχήμα https://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime%22 για τις Ημερομηνίες (Created, Published, LastModified), οι οποίες έχουν τη μορφή ΥΥΥΥ-MM-DD.
  5. το πρότυπο σχήμα του DCAT http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#Concept για τη δημιουργία σχήματος σχετικά με τις Κατηγορίες των Συνόλων Δεδομένων
  6. το πρότυπο σχήμα http://purl.org/dc/terms/publisher, όπως αυτό ορίζεται στο DCAT, για την εμφάνιση του Εκδότη «Τράπεζα της Ελλάδος».

Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες. Συλλέγει επίσης στατιστικά στοιχεία από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων. Η πύλη θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα σύνολα δεδομένων.

Πηγή άρθρου: https://www.bankofgreece.gr

 

One thought on “Σε λειτουργία η πύλη ανοικτών δεδομένων (#open #data portal) της Τράπεζας της Ελλάδος

Leave a Comment