ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σχεδιάζοντας το  μέλλον των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων δεδομένων: Δημοσιεύθηκε το Data Spaces Blueprint  από το  Data Spaces Support Centre

To Data Spaces Blueprint, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Data Spaces Support Centre, σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην στρατηγική δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα κρίσιμο σύστημα υποστήριξης για την ανάπτυξη χώρων δεδομένων εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, δίνοντας έμφαση στις ασφαλείς και αξιόπιστες συναλλαγές δεδομένων και υπογραμμίζοντας τη σημασία της κυριαρχίας και της εμπιστοσύνης των δεδομένων. Αυτό το πλαίσιο θέτει τα θεμέλια για διαφορετικά οικοσυστήματα δεδομένων, διασφαλίζοντας την ευρωστία τους.

Ως μέρος αυτής της στρατηγικής πρωτοβουλίας, το Data Spaces Blueprint αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο των αρχών ανοιχτών δεδομένων στο ευρύτερο τοπίο της εξέλιξης του χώρου δεδομένων. Αν και δεν περιγράφονται ρητά, αυτές οι αρχές έχουν απήχηση με τους βασικούς στόχους του σχεδίου. Υποστηρίζουν τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα και τη συνεργασία στις πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τους νομικούς κανονισμούς και τα μέτρα προστασίας δεδομένων.

Οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων ευδοκιμούν εντός του πλαισίου του Blueprint. Tο όραμα περιστρέφεται γύρω από τη σημαντική συμβολή στην οικονομία της Ευρώπης που βασίζεται στα δεδομένα. Το BluePrint υπογραμμίζει την ουσία της διαλειτουργικότητας δεδομένων και των κοινών πόρων, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων σε πολλούς τομείς.

Παρουσίαση του Data Spaces Blueprint 

Το Data Spaces Blueprint είναι ένα συνεπές και ολοκληρωμένο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη του κύκλου ανάπτυξης των χώρων δεδομένων. Στο προσχέδιο, μπορείτε να βρείτε το εννοιολογικό μοντέλο του χώρου δεδομένων, τα δομικά στοιχεία του χώρου δεδομένων και τη συνιστώμενη επιλογή προτύπων, προδιαγραφών και υλοποιήσεων αναφοράς που προσδιορίζονται στα πρότυπα και τις τεχνολογίες χώρων δεδομένων.

Εισαγωγή – Τι είναι οι χώροι δεδομένων

Οι χώροι δεδομένων επιτρέπουν μια δίκαιη οικονομία δεδομένων στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, στην οποία μπορούν να ανταλλάσσονται και να μοιράζονται δεδομένα προς όφελος των οικοσυστημάτων, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα των μεμονωμένων μερών όσον αφορά την κυριαρχία και την εμπιστοσύνη των δεδομένων. ο Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων δεδομένων και της οικονομίας για την αξιοποίηση της κοινωνικής αξίας των δεδομένων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και της κυριαρχίας δεδομένων της Ευρώπης.

Μέσω του προγράμματος Digital Europe, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει σε κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων σε στρατηγικούς οικονομικούς τομείς και τομείς. Αυτό το προσχέδιο στοχεύει σε αναδυόμενους χώρους δεδομένων και υποστηρίζει την ανάπτυξή τους σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους. Αυτοί οι χώροι δεδομένων μπορούν να επωφεληθούν από μια αυξανόμενη κοινότητα ειδικών, που αναπτύσσουν τεχνολογίες κοινής χρήσης δεδομένων, πρότυπα, νομικά πλαίσια και πλαίσια διακυβέρνησης και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ένας χώρος δεδομένων είναι ένα κατανεμημένο σύστημα που ορίζεται από ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο επιτρέπει αξιόπιστες συναλλαγές δεδομένων μεταξύ των συμμετεχόντων ενώ υποστηρίζει την εμπιστοσύνη και την κυριαρχία των δεδομένων. Ένας χώρος δεδομένων υλοποιείται από μία ή περισσότερες υποδομές και υποστηρίζει μία ή περισσότερες περιπτώσεις χρήσης. Στον τομέα της κινητικότητας, για παράδειγμα, οι περιπτώσεις χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν διαχείριση της κυκλοφορίας σε έξυπνες πόλεις, υπηρεσίες διατροπικής κινητικότητας από άκρο σε άκρο καθώς και λεπτομερή παρακολούθηση της υποδομής της κυκλοφορίας. Στους χώρους δεδομένων, διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση και τη χρήση των δεδομένων. τα υποκείμενα των δεδομένων και οι κάτοχοι μπορούν να ελέγχουν τα δεδομένα τους και την επακόλουθη χρήση τους.

Η δημιουργία ενός χώρου δεδομένων συνεπάγεται δραστηριότητες σε επίπεδο διακυβέρνησης, επιχειρήσεων και τεχνικών. Απευθύνοντας και τα τρία επίπεδα, το Data Space Blueprint στοχεύει στο σχεδιασμό νέων χώρων δεδομένων, στην αξιολόγηση των υπαρχόντων χώρων δεδομένων και στην υποστήριξη της περαιτέρω εξέλιξης των χώρων δεδομένων.


To Blueprint ως μέρος μιας  asset-based προσέγγισης 

Το DSSC υιοθέτησε μια λεγόμενη προσέγγιση asset-based για να προσφέρει αξία χρήστη. Για την καλύτερη κατανόηση των assets εντός του Data Spaces Support Center και για την παροχή σαφούς κατανόησής τους εσωτερικά και εξωτερικά, το μοντέλο assets χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τη σχέση μεταξύ αυτών των assets (βλ. Εικόνα 1). Ορισμένα στοιχεία αποτελούν μέρος του σχεδιαγράμματος χώρων δεδομένων και κυμαίνονται από εισαγωγικές πληροφορίες έως εις βάθος γνώση σχετικά με τα πρότυπα και τις εφαρμογές αναφοράς. Κάθε ένα από τα στοιχεία του σχεδιαγράμματος χώρων δεδομένων περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω στο σχήμα.

Εικόνα A.1: Μοντέλο στοιχείων Κέντρου Υποστήριξης Χώρων Δεδομένων

Τα ακόλουθα στοιχεία είναι διαθέσιμα τα οποία δεν είναι συγκεκριμένα για ένα μεμονωμένο δομικό στοιχείο, αλλά μάλλον για το συνολικό Προσχέδιο Χώρων Δεδομένων.

  • Γλωσσάρι: είναι ένα επιμελημένο σύνολο όρων («ονόματα» των οντοτήτων) και ορισμών («κριτήρια» που επιτρέπουν να ελεγχθεί εάν κάτι πληροί τις προϋποθέσεις ως παράδειγμα του όρου). Η τρέχουσα έκδοση του γλωσσαρίου βρίσκεται στη διεύθυνση Γλωσσάρι Χώρων Δεδομένων.
  • Εννοιολογικό μοντέλο: ένα μοντέλο του χώρου δεδομένων που αναπαριστά τις έννοιες (οντότητες) και τις μεταξύ τους σχέσεις.
  • Δομικά στοιχεία χώρου δεδομένων: μια βασική μονάδα ή στοιχείο που μπορεί να υλοποιηθεί και να συνδυαστεί με άλλα δομικά στοιχεία για την επίτευξη της λειτουργικότητας ενός χώρου δεδομένων. Για κάθε δομικό στοιχείο θα προσδιορίζονται προδιαγραφές και εφαρμογές αναφοράς, ειδικά για τεχνικά δομικά στοιχεία.

Πέρα από αυτό, θα υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Μερικά από αυτά αναφέρονται στο σχήμα. Ένα παράδειγμα είναι η ταξινόμηση των χώρων δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός καταλόγου/ραντάρ πρωτοβουλιών χώρου δεδομένων στην Ευρώπη. Το Data Space Asset Model παρουσιάζεται πιο αναλυτικά και εξηγείται σε άλλο έγγραφο που θα δημοσιευτεί από το DSSC.


Δομή σχεδιαγράμματος: δομικά στοιχεία και προδιαγραφές

Όπως υποδεικνύεται, το σχέδιο για τους χώρους δεδομένων θα αποτελείται από τα λεγόμενα «δομικά στοιχεία». Το DSSC βασίζεται στα δομικά στοιχεία του OpenDEI ως αφετηρία για αυτό.

Υπάρχουν επιλογές που πρέπει να γίνουν για κάθε δομικό στοιχείο. Το DSSC θέλει να επιτρέψει στους χώρους δεδομένων να φτάσουν σε υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας πιο γρήγορα: επιτρέποντας στους χώρους δεδομένων να επικεντρωθούν στους επιχειρηματικούς ή κοινωνικούς τους στόχους. Επιπλέον, θέλει να εξασφαλίσει μελλοντικά οφέλη από τις συνέργειες και να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα του χώρου δεδομένων, διευκολύνοντας τη σύνδεση σε πολλαπλούς χώρους δεδομένων και επιτρέποντας οικονομίες κλίμακας για τους ενδιάμεσους χώρου δεδομένων.

Είναι επομένως σημαντικό να συγκλίνουμε και να προσδιορίσουμε ένα σύνολο κοινών προτύπων για κάθε δομικό στοιχείο καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί. Αν και είναι απίθανο να υπάρχει μια λύση «ένα μέγεθος για όλους» για όλους τους χώρους δεδομένων – και η επιχειρηματική και η τεχνολογική καινοτομία μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον – παραμένει σημαντικό να εντοπιστούν επιλογές και κοινά πρότυπα για αυτά τα δομικά στοιχεία.

Τα δομικά στοιχεία διατίθενται σε δύο κατηγορίες:

  • Επιχειρηματικά και οργανωτικά δομικά στοιχεία: αυτά σχετίζονται με επιχειρηματικά μοντέλα χώρων δεδομένων, τη διακυβέρνηση των χώρων δεδομένων και τα νομικά πλαίσια για τους χώρους δεδομένων. Ενώ η εστίαση μπορεί να διαφέρει, τα τέσσερα βασικά αποτελέσματα που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να ισχύουν, αν και με μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δομικά στοιχεία της Διακυβέρνησης, ανατρέξτε στη διεύθυνση: Επιχειρηματικά και οργανωτικά δομικά στοιχεία
  • Τεχνικά δομικά στοιχεία: Αυτά σχετίζονται με τις τεχνικές πτυχές ενός χώρου δεδομένων, δηλαδή τις τεχνικές συμφωνίες που πρέπει να τηρούν μεμονωμένοι συμμετέχοντες και έμπιστοι μεσάζοντες του χώρου δεδομένων. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της επιθυμητής λειτουργικότητας ενός δεδομένου δομικού στοιχείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δομικά στοιχεία της Διακυβέρνησης, ανατρέξτε στη διεύθυνση: Τεχνικά δομικά στοιχεία

Αυτές οι κατηγορίες είναι αλληλένδετες. Για παράδειγμα, οι νομικές απαιτήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία αξιόπιστων διαμεσολαβητών σε τεχνικό επίπεδο. Και οι τεχνικές καινοτομίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη διακυβέρνηση και τα επιχειρηματικά μοντέλα.


Εννοιολογικό μοντέλο χώρων δεδομένων

Το εννοιολογικό μοντέλο προσδιορίζει τις θεμελιώδεις έννοιες ενός χώρου δεδομένων και τις σχέσεις τους. Βοηθά τις πρωτοβουλίες χώρου δεδομένων να αναπτύξουν μια κοινή κατανόηση του εύρους ενός χώρου δεδομένων και των τμημάτων από τα οποία αποτελείται. Περιγράφεται το εννοιολογικό μοντέλο εδώ.

Το εννοιολογικό μοντέλο περιλαμβάνει πτυχές όπως:

  • Αρχιτεκτονικές έννοιες: Αυτές περιγράφουν σε υψηλό (εννοιολογικό) επίπεδο τι είναι ένας χώρος δεδομένων προτύπων αναφοράς. Οι πτυχές μπορούν να περιλαμβάνουν μια προβολή διακυβέρνησης στοιχείων σε ένα χώρο δεδομένων. Αυτή η προβολή καθορίζει διαφορετικούς ρόλους που μπορούν να αναλάβουν τα μέρη καθώς συμμετέχουν σε ένα χώρο δεδομένων (παροχείς δεδομένων, χρήστες δεδομένων, μεσάζοντες χώρου δεδομένων κ.λπ.). Σε μια προβολή συστημάτων πληροφοριών περιγράφονται τα διάφορα τεχνικά αντικείμενα που μπορούν να βρεθούν σε έναν τυπικό χώρο δεδομένων (συνδέσεις, αγκυρώσεις εμπιστοσύνης, κ.λπ.).
  • Ορολογίες: Μια συλλογή θεμάτων ή προτύπων που αποτελείται από έννοιες, σχέσεις μεταξύ τους και περιορισμούς, που προσδιορίζονται (σχεδόν) επίσημα. Αυτή η τυπικότητα δίνει τη δυνατότητα σε άτομα από διάφορα υπόβαθρα να έχουν την ίδια κατανόηση για κάθε τέτοια έννοια και πώς σχετίζεται με άλλες έννοιες. Η εννοιολογική ορολογία καθορίζει επίσης τους όρους (ονόματα) για αυτές τις έννοιες, έτσι ώστε το DSSC να έχει μια γλώσσα που μπορεί να γίνει κατανοητή με τον ίδιο τρόπο. Οι ορισμοί αυτών των όρων είναι διαθέσιμοι στο Γλωσσάρι DSSC. Οι έννοιες και οι όροι που προσδιορίζονται εδώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην περιγραφή του Δομικά στοιχεία DSSC καθώς και σε άλλα έγγραφα DSSC.

Το εννοιολογικό μοντέλο αναπτύσσεται σύμφωνα με μια παρόμοια διαδικασία με το υπόλοιπο σχέδιο. Το εννοιολογικό μοντέλο περιγράφεται περαιτέρω στο Blueprint. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το εννοιολογικό μοντέλο εδώ.


Γλωσσάρι DSSC

Η λειτουργία του γλωσσαρίου είναι να υποστηρίζει την ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών και τη συν-ανάπτυξη μεταξύ των διαφορετικών πρωτοβουλιών χώρου δεδομένων και των ατόμων που εμπλέκονται και συνεργάζονται με το DSSC. Ο δευτερεύων στόχος είναι η δημιουργία ενός κοινού λεξιλογίου για την επικοινωνία DSSC και τις δημοσιεύσεις του DSSC.

Οι όροι παρατίθενται με (όχι αλφαβητική) σειρά εντός διακριτών κατηγοριών, όπως βασικές έννοιες και ρόλοι, εξέλιξη των χώρων δεδομένων, κανονισμοί και δραστηριότητες της ΕΕ και όροι ειδικοί για το DSSC. Το γλωσσάρι μπορεί να βρεθεί εδώ και δημοσιεύεται στο dssc.eu ιστοσελίδα, έτσι ώστε η αλφαβητική σειρά και οι κατηγορίες να αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους πλοήγησης στο γλωσσάρι.


Χρονοδιάγραμμα του Data Spaces Blueprint

Το Data Spaces Blueprint είναι ένα από τα αποτελέσματα του Data Spaces Support Centre, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022. Το Data Spaces Blueprint θα εξελίσσεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια και θα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των δεδομένων χώρους.

Η πρώτη έκδοση του Data Spaces Blueprint κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023 ως Data Spaces Blueprint 0.5. Αυτή είναι μια προκαταρκτική έκδοση, την οποία το DSSC θα χρησιμοποιήσει για περαιτέρω συζήτηση με την κοινότητα. Στη συνέχεια, κάθε έξι μήνες θα κυκλοφορεί μια νέα έκδοση του σχεδιαγράμματος με τους λεγόμενους «χτυπούς της καρδιάς». Αυτός ο ρυθμός επιτρέπει στο DSSC να ανταποκρίνεται γρήγορα στις νέες εξελίξεις. Τέλος, η τελευταία έκδοση του Data Spaces Blueprint αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026.

Η πρώτη έκδοση του σχεδιαγράμματος Data Spaces (0.5) περιλαμβάνει πληροφορίες και ορισμούς για όλα τα δομικά στοιχεία, τα υποψήφια πρότυπα και τις υλοποιήσεις αναφοράς. Η επόμενη έκδοση (1.0), που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2024, θα περιέχει επίσης μια λίστα προτύπων και υλοποιήσεις αναφοράς για κάθε δομικό στοιχείο. Επιπλέον, η λεπτομερής ενοποίηση μεταξύ των δομικών στοιχείων περιγράφεται στο Έγγραφο Ενοποίησης.

Εικόνα A.2: ο σχεδιασμός του Data Spaces Blueprint


Reading Guide

  • Δομικά στοιχεία : Ο σύνδεσμος θα εισαγάγει την ταξινόμηση των δομικών στοιχείων των Data Spaces, θα εξηγήσει πώς θα χρησιμοποιηθεί στο DSSC και πώς οι πρωτοβουλίες χώρου δεδομένων μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς. Παρέχει επισκόπηση της ταξινόμησης των δομικών στοιχείων επιχειρήσεων και οργανώσεων και των τεχνικών δομικών στοιχείων.
  • Γλωσσάρι DSSC Ο σύνδεσμος περιγράφει το λεξιλόγιο των χώρων δεδομένων, ορίζοντας το σύνολο των βασικών εννοιών και ρόλων για να εκφράσει τι είναι οι χώροι δεδομένων.
  • Εννοιολογικό μοντέλο: Ο σύνδεσμος παρέχει μια συνεπή, συνεκτική και περιεκτική περιγραφή αυτών των εννοιών και των σχέσεών τους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει ξεκάθαρα το θέμα των χώρων δεδομένων και των πρωτοβουλιών χώρου δεδομένων, όπως γίνεται αντιληπτό από το Κέντρο Υποστήριξης Data Space.

Δείτε το πλήρες Data Spaces Blueprint εδώ 

Πηγή άρθρου: https://dssc.eu/

Leave a Comment