ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πρόταση κανονισμού για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία («EHDS»)

Με την πρόσφατη πρόταση κανονισμού για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία («EHDS»), οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν

 • ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας τους, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλο κράτος μέλος και 
 • μεγαλύτερο έλεγχος του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης.

Η υποδομή MyHealth@EU έχει ήδη δημιουργηθεί για να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Επί του παρόντος, υποστηρίζει την ανταλλαγή περιλήψεων ασθενών και ηλεκτρονικών συνταγών/ηλεκτρονικών διανομών και θα επεκταθεί σταδιακά για την υποστήριξη περαιτέρω κατηγοριών συνόλων ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, συμπεριλαμβανομένων πρωτότυπων κλινικών εγγράφων, εργαστηριακών αποτελεσμάτων και εκθέσεων, επιστολών εξιτηρίου νοσοκομείων, ιατρικών εικόνων και εκθέσεων. 

MyHealth@EU βασίζεται στο TESTA, το ασφαλές ευρωπαϊκό δίκτυο επικοινωνίας δεδομένων που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Το Testa είναι μια υποκείμενη υποδομή δικτύου ασφαλούς και αξιόπιστης επικοινωνίας υπό ιδιωτική διαχείριση, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ δημόσιων αρχών που βρίσκονται στις χώρες της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των οργανισμών της ΕΕ. Παρέχει εγγυημένες επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διαλειτουργικότητας

Το Testa διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή των δύο ανωτέρω διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας μέσω του MyHealth@EU:

 • ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ηλεκτρονική χορήγηση που επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να λαμβάνουν τα φάρμακά τους σε φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, χάρη στην ηλεκτρονική μεταφορά των ηλεκτρονικών συνταγών τους. 
 • Περίληψη ασθενών που παρέχει στους επαγγελματίες υγείας σε άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την υγεία ενός μετακινούμενου ασθενούς, όπως αλλεργίες, τρέχοντα φάρμακα, ανοσοποιήσεις, προηγούμενες ασθένειες, χειρουργικές επεμβάσεις κ.λπ.

Η MyHealth@EU έχει αναπτυχθεί προοδευτικά στα κάτωθι 12 κράτη μέλη μέχρι στιγμής:

 • Φινλανδία: ηλεκτρονικές Συνταγές των απερχόμενων και των εισερχόμενων ταξιδιωτών
 • Εσθονία: ηλεκτρονικές συνταγές απερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών και περιλήψεις ασθενών εξερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών
 • Κροατία: ηλεκτρονικές συνταγές απερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών και περιλήψεις ασθενών εξερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών
 • Τσεχική Δημοκρατία: ηλεκτρονικές συνταγές απερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών και περιλήψεις ασθενών εξερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών 
 • Λουξεμβούργο: Περιλήψεις ασθενών για εισερχόμενους και εξερχόμενους ταξιδιώτες
 • Μάλτα: Περιλήψεις ασθενών για εισερχόμενους και εξερχόμενους ταξιδιώτες
 • Πορτογαλία: ηλεκτρονικές συνταγές απερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών και περιλήψεις ασθενών εξερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών
 • Γαλλία: Περιλήψεις ασθενών των εισερχόμενων ταξιδιωτών
 • Ισπανία: ηλεκτρονικές συνταγές απερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών και περιλήψεις ασθενών εξερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών
 • Κάτω Χώρες: Περιλήψεις ασθενών των εισερχόμενων ταξιδιωτών
 • Πολωνία: ηλεκτρονικές Συνταγές των απερχόμενων και των εισερχόμενων ταξιδιωτών
 • Ελλάδα: ηλεκτρονικές Συνταγές απερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών και περιλήψεις ασθενών εξερχόμενων και εισερχόμενων ταξιδιωτών.

Περισσότερες χώρες βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία ένταξης MyHealth@EU και ο στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία οι υπηρεσίες αυτές και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες της ΕΖΕΣ στο εγγύς μέλλον. 

Για να ελέγξετε τις τελευταίες εξελίξεις, συμβουλευτείτε την επισκόπηση των συμμετεχουσών χωρών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_en

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment