ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανακαλύψτε τον περιοδικό πίνακα των παραγόντων επιτυχίας των πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία,  και  περιπτωσιολογικές μελέτες,, το GovLab έχει αναπτύξει έναν Περιοδικό Πίνακα Στοιχείων Ανοικτών Δεδομένων. Με τον ίδιο τρόπο που ο περιοδικός πίνακας του Mendeleev περιγράφει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των χημικών στοιχείων, ο πίνακας του GovLab απεικονίζει όλους τους παράγοντες αντίκτυπου των πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας ομαδοποιεί στοιχεία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ανοιχτών δεδομένων σε πέντε κεντρικές κατηγορίες, τα οποία είναι πιθανό είτε να διευκολύνουν είτε να διαταράξουν την επιτυχία των έργων ανοιχτών δεδομένων όταν αναπαράγονται σε όλες τις χώρες. Αυτές οι κατηγορίες είναι:

  1. Ορισμός προβλήματος και ζήτησης: Σαφής κατανόηση του προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανοιχτά δεδομένα – από τον εντοπισμό του κοινού για το οποίο απευθύνεται μέχρι την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτιών και όχι των συμπτωμάτων του προβλήματος. Αυτό είναι απαραίτητο για τον καθορισμό μιας στρατηγικής ανοιχτών δεδομένων και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.
  2. Ικανότητα και Κουλτούρα: Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που μπορεί να δημιουργήσει η έλλειψη διαθέσιμων πόρων, το ανεπαρκές ανθρώπινο κεφάλαιο και οι ανώριμες τεχνολογικές ικανότητες, τόσο εντός του οικοσυστήματος ανοιχτών δεδομένων μιας χώρας όσο και από την πλευρά της ζήτησης, π.χ. μεταξύ φορέων που χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα και χορηγών οργανώσεις που τους χρηματοδοτούν.
  3. Διακυβέρνηση: Συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές κυβερνητικές αποφάσεις σε επίπεδο οικοσυστήματος ή ζήτησης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων. Αυτά τα ζητήματα διακυβέρνησης μπορούν να σχετίζονται με πρότυπα και πολιτικές δημοσιοποίησης δεδομένων, καθώς και με τον μετριασμό του κινδύνου και την εκτίμηση επιπτώσεων.
  4. Συνεργασίες: Ξεκλείδωμα των δυνατοτήτων συνεργασίας με τη δημιουργία σημείων επαφής με την κοινωνία των πολιτών, την ενημέρωση των πολιτών μέσω συνεργασιών στα μέσα ενημέρωσης ή/και την ανάπτυξη συνεργασιών σε διάφορους τομείς.
  5. Κίνδυνοι: Χαρτογράφηση κινδύνων που σχετίζονται με ανοιχτά δεδομένα, όπως ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο, ασφάλεια δεδομένων και ασυμμετρίες ισχύος, ως βασικό βήμα για τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών ικανών να ξεπεράσουν ή/και να μετριάσουν αυτούς τους κινδύνους.

Συνοπτικά, ο Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων Ανοικτών Δεδομένων παρέχει μια καλή περίληψη όλων των βασικών ζητημάτων που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επαγγελματίες των ανοιχτών δεδομένων κατά την ανάπτυξη στρατηγικών για την διάθεση και τη χρήση ανοιχτών δεδομένων. Τα στοιχεία προσαρμόζονται σύμφωνα με τις αναδυόμενες πρακτικές και έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες μιας ποικιλίας ενδιαφερομένων.

Δείτε τον περιοδικό πίνακα εδώ

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment