ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για ένα ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα εργαλεία και μηχανισμοί για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα του τουρισμού. Η Eurostat συμφώνησε να ανταλλάσσει δεδομένα σχετικά με τα καταλύματα με τον ιδιωτικό τομέα και το 2021 το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) ανέπτυξε το εργαλείο του πίνακα εργαλείων της ΕΕ για τον τουρισμό για την παρακολούθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και της ανθεκτικότητας του τουριστικού οικοσυστήματος. Επίσης, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2022, ζητώντας πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα του τουρισμού. 

Για να στηρίξει τα ανωτέρω, στις 20 Ιουλίου 2023 η Επιτροπή παρουσίασε τα δομικά στοιχεία για έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό. Αυτός ο χώρος δεδομένων θα εξυπηρετήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού οικοσυστήματος, τους επιτρέπει να μοιράζονται ένα ευρύ φάσμα δεδομένων για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών, να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του τουριστικού οικοσυστήματος και να ενισχύσουν την οικονομική του ανταγωνιστικότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για τον τουρισμό έχει ως στόχο: 

  • Διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων από διάφορες πηγές 
  • Προώθηση της πρόσβασης σε δεδομένα από ευρύ φάσμα χρηστών 
  • Προώθηση ενός συνεπούς, αξιόπιστου και αποτελεσματικού πλαισίου για τη διακυβέρνηση αυτού του χώρου 
  • Την διαλειτουργικότητα σε όλους τους τομείς δεδομένων, καθώς και σε τομεακούς χώρους δεδομένων (π.χ. κινητικότητα, ενέργεια, περιβάλλον και υγεία) 

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω: 

Ανακοίνωση για έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων 

Τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ 

Ο δρόμος μετάβασης για τον τουρισμό 

Πίνακας εργαλείων τουρισμού της ΕΕ 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment