ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το προσχέδιο του DCAT-AP 3.0.0  είναι διαθέσιμο

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από την SEMIC το προσχέδιο έκδοσης του Data Catalogue Vocabulary Application Profile 3.0.0 (DCAT-AP 3.0.0). Η κυκλοφορία είναι το αποτέλεσμα περισσότερο από ένα χρόνο γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της SEMIC και των πολλών συντελεστών που συμμετέχουν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών σεμιναρίων και στο GitHub.

 Το DCAT-AP είναι μια προδιαγραφή για εγγραφές μεταδεδομένων για την κάλυψη των ειδικών αναγκών εφαρμογών των πυλών δεδομένων στην Ευρώπη, παρέχοντας παράλληλα σημασιολογική διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές με βάση την επαναχρησιμοποίηση καθιερωμένων ελεγχόμενων λεξιλογίων (π.χ. EuroVoc) και αντιστοιχίσεις σε υπάρχοντα λεξιλόγια μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core , SDMX, μεταδεδομένα INSPIRE, κ.λπ.).

Το DCAT-AP επιτρέπει την τυποποιημένη περιγραφή των συνόλων δεδομένων του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη για καταλόγους δεδομένων, τη συγκέντρωση περιεχομένου από πλατφόρμες όπως η ευρωπαϊκή πύλη δεδομένων και την απλοποιημένη ανακάλυψη δεδομένων για τους χρήστες  μέσω ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης.

Χρησιμοποιώντας το DCAT για την περιγραφή συνόλων δεδομένων σε καταλόγους δεδομένων, οι εκδότες αυξάνουν την δυνατότητα ανίχνευσης και επιτρέπουν στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν εύκολα, μεταδεδομένα από πολλούς καταλόγους. Επιτρέπει περαιτέρω την αποκεντρωμένη δημοσίευση καταλόγων και διευκολύνει την αναζήτηση ομοσπονδιακού συνόλου δεδομένων σε ιστότοπους. Τα συγκεντρωμένα μεταδεδομένα DCAT μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα πρόδηλο αρχείο για τη διευκόλυνση της διατήρησης τους σε ψηφιακή μορφή

Το DCAT-AP 3.0.0 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του προφίλ εφαρμογής DCAT για πύλες δεδομένων στην Ευρώπη. Εισάγει μια νέα μορφή HTML χρησιμοποιώντας το στυλ ReSpec, διαχωρίζει τα περιγραφικά κείμενα σε ορισμούς και σημειώσεις χρήσης και προσθέτει νέες κλάσεις όπως η σειρά συνόλου δεδομένων. Επίσης, ευθυγραμμίζεται πλήρως με το  DCAT 3, και παρέχει έναν οδηγό χρήσης σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ συνόλου δεδομένων, διανομής και υπηρεσίας δεδομένων και εφαρμόζει διάφορες επιδιορθώσεις σύνταξης και μικρές ενημερώσεις προδιαγραφών.

 Ο πλήρης κατάλογος των αλλαγών βρίσκεται στο ημερολόγιο αλλαγών στο Github.

Αυτό το προσχέδιο έκδοσης του DCAT-AP 3.0 θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις  26 Φεβρουαρίου 2024, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγείρουν ζητήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ωστόσο, θα αντιμετωπίζονται μόνο ζητήματα σύνταξης ή διορθώσεις σφαλμάτων.

Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στη νέα έκδοση και να αφήσετε τυχόν σχόλια για στην Ενότητα ζητημάτων DCAT-AP  στο αποθετήριο του SEMIC στο GitHub.

Leave a Comment