ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εξασφάλιση ισορροπίας: Ανοιχτά δεδομένα και προσωπικό απόρρητο στην ψηφιακή εποχή

Στο σημερινό ψηφιακό τοπίο, η διατήρηση της ιδιωτικής ζωής παράλληλα με τις προσπάθειες ανοιχτών δεδομένων είναι απαραίτητη. Περιλαμβάνει την προστασία των προσωπικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινή χρήση, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. Ωστόσο, καθώς οι πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων γίνονται πιο διαδεδομένες, η διαχείριση της ισορροπίας μεταξύ του απορρήτου και της προσβασιμότητας δεδομένων παρουσιάζει νέες προκλήσεις.

Οι πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων επιδιώκουν να καταστήσουν τα δεδομένα ανιχνεύσιμα και τα σύνολα δεδομένων διαλειτουργικά με σκοπό τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησής τους τόσο μόνα τους όσο και σε συνδυασμό με άλλα σύνολα δεδομένων. Ωστόσο, αυτά τα έργα περιλαμβάνουν την κοινή χρήση εκτεταμένων συνόλων δεδομένων, μερικά από τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα για αναγνωρίσιμα άτομα ή ακόμη και ευαίσθητες λεπτομέρειες. Παρά τις προσπάθειες αφαίρεσης πληροφοριών ταυτοποίησης, εάν απελευθερωθούν αρκετά χαρακτηριστικά για ένα άτομο, είναι πιθανό να συναχθεί η ταυτότητά του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διασταύρωση και τη σύνδεση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων και συνόλων δεδομένων.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ του ανοίγματος των δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές τεχνικές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, όπως π.χ ψευδώνυμα και ανώνυμα στοιχεία ή συγκέντρωση δεδομένων, μέσω της οποίας ομαδοποιούνται και δημοσιεύονται λεπτομερή δεδομένα ως στατιστικά στοιχεία ή μεταδεδομένα. Επιπλέον, έχουν δημοσιευθεί κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι οι πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων διεξάγονται με ηθική και υπευθυνότητα.

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Οδηγίες δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη‘ είναι ένα παράδειγμα κατευθυντήριας γραμμής, που δημιουργεί ένα θεμέλιο ηθικών αρχών για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Ο γνωστός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) επιβάλλει ελέγχους σχετικά με τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ, επιβάλλει τη ρητή συναίνεση για τη συλλογή δεδομένων και παρέχει στα άτομα σημαντικό έλεγχο επί των προσωπικών τους στοιχείων.

Η ενσωμάτωση αυτών των δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών και των νομικών πλαισίων στις πρακτικές ανοιχτών δεδομένων είναι απαραίτητη. Αξιοποιώντας τεχνολογίες που βελτιώνουν το απόρρητο και ευθυγραμμιζόμενοι με διαφανή, υπεύθυνα μοντέλα διακυβέρνησης δεδομένων, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κοινωνικά οφέλη των ανοιχτών δεδομένων προστατεύοντας παράλληλα το ατομικό απόρρητο.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment